Montmarket
 Facebook novinky:

Obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľom B2B e-shopu Montmarket.sk a predávajúcim je spoločnosť AMP IMPORT, s.r.o., so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 53111354       DIČ: 2121268996      IČ DPH: SK2121268996,  ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 152979/B.  Kupujúcim sú právnické osoby, podnikatelia ktorí vykonajú registráciu v e-shope Montmarket.

Prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre základnú úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky upraviť alebo doplniť o ďalšie ustanovenia. Na obchodný prípad sa vzťahujú VOP platné v čase vystavenia objednávky zákazníkom.

A/ Všeobecné obchodné podmienky.

 1. E-shop je určený výhradne pre nákup registrovaných firemných zákazníkov. Registrácia prebieha na základe vyplnených údajov, po schválení zákazníka prevádzkovateľom.
 2. Ceny v e-shope sú uvádzané bez DPH, ceny sa zobrazujú po prihlásení. Ceny v CZK sú len orientačné, platné a záväzné sú ceny v EUR.
 3. Minimálna hodnota nákupu je 75€ bez DPH. 
 4. Produkty je možné objednať v počte a násobkoch, ktoré je možné vložiť do košíka.
 5. Tovar skladom expedujeme do 2-5 dní. Pri tovare na objednávku je predpokladaná doba dodania zvyčajne 14 - 21 dní. Dodacia lehota konkrétnej položky bude upresnená po preverení u výrobcu / dodávateľa.
 6. Platobné podmienky: platba pri dodaní, bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, online prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány, platobnou kartou pri osobnom odbere, alebo v prípade väčších objednávok dohodou.
 7. Osobný odber v R1 Centre na Rožňavskej 1 v Bratislave a doprava v Bratislave a blízkom okolí zdarma. Doprava v SR pri objednávke nad 250 € zdarma. Akcie, ako napríklad "Doprava v celej SR zdarma" platia po dobu ich zverejnenia v e-shope. Doprava do ČR alebo iných krajín po vzájomnej dohode.
 8. E-shop nie je určený pre fyzické osoby - konečných spotrebiteľov, vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, pokiaľ nedošlo k inej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

B/ Zodpovednosti a reklamácie.

 1. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme od prepravcu a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 2. Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 3. Záručná doba je v súlade s Obchodným zákonníkom 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad - faktúra.
 4. Reklamáciu podáva kupujúci vždy písomne na info@montmarket.sk, bezodkladne po zistení vady alebo škody.
 5. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku skontrolovať. Pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu oznámiť prepravcovi a spísať škodový protokol a pokiaľ je to možné, spraviť foto dokumentáciu. Bezodkladne musí informovať predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať najneskôr do 3 pracovných dní po prevzatí zásielky a v tejto lehote oznámiť prípadné škody a vady tovaru ktoré neboli zjavné pri preberaní zásielky.
 7. V prípade neskoršieho nahlásenia škody môže predávajúci reklamáciu odmietnuť. Každý takýto prípad však bude predávajúci posudzovať individuálne s cieľom uzavretia vzájomnej dohody s kupujúcim.
 8. Riešenie sporov: predávajúci sa zaväzuje vyvíjať maximálne úsilie pre vyriešenie prípadných sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vzájomnou dohodou. V prípade že nepríde k dohode, spory sa riadia Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodovanie o sporoch sa bude riešiť na príslušných súdoch Slovenskej republiky.

C/ Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa (kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
 3. V prípade, ak kupujúci označí, že súhlasí so zasielaním ponúk a iných komerčných informácií, predávajúci mu ich bude zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania ponúk a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@montmarket.sk.
 4. Predávajúci ubezpečuje kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytne tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.) a jeho administratívnom vybavení.
 5. Predávajúci prehlasuje, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúceho sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.
 6. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke poskytovateľa finančnej služby (banka, prevádzkovateľ platobnej brány) a predávajúci neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Predávajúci dostáva len informáciu o úspešnosti transakcie od poskytovateľa finančnej služby.
 7. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
  3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru
  4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu
  5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií
  6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

D/ Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2021. Dátum poslednej aktualizácie: 4.10.2021.
 2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.montmarket.sk
 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.